Põhikiri

PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED

 1. Vändra Naisselts (edaspidi selts) on eraõiguslik juriidiline isik – isikute vabatahtlik ühing. Selts on asutatud 09.12.1991. a sõlmitud asutamislepingu alusel ja registreeriti ettevõtteregistris 20.12.1994. a(registreerimisnumbriga 56820941). Alates 23.04.1999. a on ühing kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse registrikoodi 80090371 all.
 2. Seltsi asukoht on: Uus 17 Vändra alev 87701 PÄRNUMAA.
 3. Seltsi eesmärgid on:

3.1 säilitada kodukandi naisliikumise traditsioone ja olla osaline rahvakultuuri edasiviimisel ning propageerimisel noorte hulgas;

3.2 arendada halastusliikumist ja tõsta ausse naiste väärikus;

3.3 edendada talu- ja kodukultuuri;

3.4 väärtustada haridust ja tõsta igakülgselt seltsi liikmete ja piirkonna elanike teadlikkust korraldades kursusi, loenguid, näitusi jm üritusi;

3.5 aidata lahendada vanurite, puuetega isikute, vähekindlustatud ja paljulapseliste perede probleeme igapäeva eluga toimetulekul ja vaba aja sisustamisel;

3.6 korralda suhtlemist  ja kontaktide loomist  teiste kodanikeühendustega nii kodu- kui ka välismaal;

3.7 tõsta teadlikkust sotsiaalse, vaimse ja kehalise võimekuse säilitamiseks;

3.8 teha koostööd piirkonna omavalitsustega.

 1. Selts võib teha kõiki tehinguid, sõlmida lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega, mis on seotud ühingu eesmärkide täitmisega.

 

 1. Selts valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara. Tal on õigus seda koormata piiratud asjaõigusega, anda üürile, rentida, vahetada, müüa ning amortiseerunud põhivahendeid maha kanda.

 

 1. Seltsil on oma eelarve, pitsat, sümboolika ja kontod pankades.

 

 1. Selts on asutatud määramata tähtajaks.

 

 1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMINE NING VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

 

 1. Seltsi liikmeks võib olla füüsiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja elab Vändra piirkonnas. Seltsi liige tasub iga-aastast liikmemaksu, mille kehtestab üldkoosolek. Seltsil peab olema vähemalt 5 liiget. Kui liikmete arv langeb alla 5, peab juhatus kolme kuu jooksul esitama seltsi lõpetamise avalduse

 

 1. Soov astuda seltsi liikmeks peab olema väljendatud kirjalikus avalduses. Avalduse vaatab juhatus läbi ühe kuu jooksul arvates avalduse saabumisest. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus poolthäälteenamusega. Seltsi liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse juhatuse vastava otsuse tegemise päeva. Seltsi liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui liikmeks võtmine on vastuolus põhikirjas sätestatud tingimustega

 

 1. Kui juhatus keeldub avaldajat liikmeks vastu võtmast, võib isik nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

 

 1. Liikmelisust seltsis ja liikmeõiguste teostamisel ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral lõpeb tema liikmelisus seltsis surma päevale järgneval päeval

 

 1. Seltsi liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda. Väljaastumise etteteatamistähtaeg on 3 kuud.

 

 1. Liikme võib seltsist välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui liige ei täida käesolevat põhikirja sätteid või kahjustab olulisel määral ühingu mainet. Liikme seltsist väljaheitmise otsuses märgitakse põhjus ja otsuse jõustumise aeg. Seltsist välja arvatud liikmele tuleb tema seltsist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

 

 1. Liikme võib seltsist välja arvata, kui liige:

15.1 ei vasta põhikirjas sätestatud nõuetele (otsuse tegemise päevast);

15.2 ei täida liikmekohustusi või ei täida neid nõuetekohaselt (otsuse tegemise päevast);

15.3 ei soovi arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning kahjustab seltsi mainet ja nime (otsuse tegemise päevast);

15.4 rikub tahtlikult seltsi vara (otsuse tegemise päevast);

15.5 ei ole 2 aastat tasunud liikmemaksu ja ole osalenud seltsi töös.

 1. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liige liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

 

 1. Isikul, kelle liikmelisus seltsis on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

 

LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

 1. Seltsi liikmel on õigus:

18.1 osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

18.2 olla valitud juhatusse ja muude organite liikmeks;

18.3 saada teavet juhatuselt ja teistelt organitelt seltsi tegevuse kohta;

18.4 kirjaliku avalduse alusel seltsist välja astuda;

18.5 nõuda seltsi ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

 

 1. Seltsi liige on kohustatud:

19.1 järgima seltsi põhikirja nõudeid;

19.2 igal aastal tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu;

19.3 teatama juhatusele arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi, isikukoodi ning teatama ka nende andmete muutumisest;

19.4 kaitsma seltsi huve, mainet, vara;

19.5 vastutama vara kahjustamise eest seaduses ettenähtud korras.

 

ÜLDKOOSOLEK

 

 1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
 2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  21.1 põhikirja muutmine;
  21.2 eesmärgi muutmine;
  21.3 juhatuse liikmete määramine;

21.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;
21.5 liikmemaksu kehtestamine;

21.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses antud juhatuse pädevusse.

 

 1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
 2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.

 

 1. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest.

 

 1. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut punktis 24 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

 

 1. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.

 

 1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selle osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv seltsi liikmeid, kutsutakse kahe nädala jooksul kokku uus koosolek sama päevakorraga.

 

 1. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik liikmed.

 

 1. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud seltsi kõik liikmed.

 

 1. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada seltsi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine seltsi liige.

 

 1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

 

 1. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

 

 1. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik seltsi liikmed.

 

 1. Igal seltsi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui selts otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

 

 1. Seltsi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

 

 1. Seltsi liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada ühingu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Käesolevas lõikes nimetatud seltsi liikmete hääli ei arvestata esindatuse määramisel.

 

 1. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.

 

 1. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

 

 1. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst. Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama vähemalt üks juhatuse liige.

 

JUHATUS

 

 1. Seltsi tegevust juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete alammäär on 3 liiget ja ülemmäär 8 liiget. Juhatus valitakse üldjuhul 3 aastaks. Üldkoosoleku otsuse alusel võidakse vajadusel juhatuse perioodi pikkust muuta. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

 

 1. Juhatuse pädevusse kuulub seltsi:

41.1 liikmete vastuvõtmine ja liikme avalduse alusel väljaarvamise otsustamine;

41.2 liikmete arvestuse pidamine;

41.3 lepingute sõlmine, muutmine ja lõpetamine;

41.4 asjaajamise ja raamatupidamise korraldamine vastavalt seadusandlusele;

41.5 majandusaasta aruande ja tegevusaruande koostamine ning esitamine üldkoos-olekule kinnitamiseks;

41.6 korraldama seltsi tegevust nii, et see vastab kehtivale seadusandlusele;

41.7 muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

 

 1. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada seltsi kõikides õigustoimingutes. Juhatuse õigust esindada seltsi võib piirata üldkoosoleku otsusega.

 

 1. Juhatus võib seltsi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel. Nimetatud piirang kehtib kolmandate isikute suhtes, kui see on kantud registrisse.

 

 1. Juhatuse liikme võib, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

 

 1. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega.

 

 1. Juhatus peab andma seltsi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande mõistliku aja jooksul.

 

 1. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

 

 1. Juhatus valib oma liikmete hulgast juhatuse esinaise ja/või aseesinaise. Juhatuse esinaine kutsub kokku ja viib läbi juhatuse koosolekud. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik juhatuse koosolekust osa võtnud juhatuse liikmed.

 

 1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esinaise või teda asendav juhatuse liikme hääl.

 

 1. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

 

 1. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist seltsi poolt.
 2. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud seltsile kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
 3. Kahju hüvitamist seltsile võib nõuda ka seltsi võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõudeid rahuldada seltsi vara arvel. Võlausaldajal on õigus nõue esitada ka juhul, kui selts on nõudest juhatuse või muu organi liikme vastu loobunud või sõlminud temaga kompromissilepingu.

 

 1. Juhatuse või muu organi liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat kohustuse rikkumisest.

 

SELTSI VARA

 

 1. Seltsi vara moodustub.

55.1 üldkoosoleku määratud liikmemaksust;

55.2 annetustest, pärandustest, kingitustest;

55.3 kohalike omavalitsuste eelarvetest eraldatavad summadest;

55.4 fondide ja teiste organisatsioonide toetustest;

55.5 seltsi eesmärgi täitmiseks soetatud varast ja vahenditest; laekumistest ürituste korraldamise tuludest ja muust majandustegevusest.

 

55.6 Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või selle isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele  Tulumaksu- seaduse § 8 punkti 1 tähenduses

 

 1. Seltsi varasid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

 

JÄRELEVALVE

 

 1. Järelevalvet teostab üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjonikomisjoni..

 

 1. Revisjonikomisjonis ei või olla seltsi juhatuse liige ega raamatupidaja.

 

 1. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

 

 1. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.

 

 1. Juhatus korraldab seltsi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

 

 1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

 

 1. Juhatus esitab aruande üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Aruandele peab lisama audiitori järeldusotsuse või revidendi arvamuse.

 

 1. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.

 

 1. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE, LIKVIDEERIMINE

 

 1. Seltsi ühinemine, jagunemine, lõpetamine ja likvideerimine toimuvad seadusandluses sätestatud korras.

 

 1. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

 

 1. Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

 

Vändra Naisseltsi  põhikiri on vastu võetud 9. aprillil 2006.  aastal toimunud seltsi  üldkoosolekul, punkt 68 on muudetud 21. oktoobril  2006. aastal ja  29. aprillil 2007. a toimunud seltsi üldkoosolekul. 29. aprilli 2007. a üldkoosolekul täiendati põhikirja punktiga 55.6.

 

 

 

Juhatuse liige Juuli Paugus ________________________________________

Ees- ja perekonnanimi, allkiri