KÜSK KO13-07

Projekt “Vändra naiste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste edendamine”

Abikõlbulikkkuse periood 01.04.2013 – 31.03.2014

KÜSKi rahaline toetus on 6 177,96 eurot

Üldeesmärk:

Kaasaval meetodil loodud toimiv kommunikatsioonisüsteem seltsi tegevuse läbipaistvuse, nähtavuse ja ühiskondliku mõju suurendamiseks.

Alaeesmärk:

Seltsi eestvedajate paranenud suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialased oskused ning teadlikkuse kasv infotehnoloogia ja suhtlusvõrgustike kasutuse võimalustest;

Asjatundja(te) juhendamisel valminud kommunikatsiooniplaan aastaks 2014;

Suurenenud püsivabatahtlike arv seltsi tegevustes.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti käigus luuakse kaasaval meetodil toimiv kommunikatsioonisüsteem seltsi tegevuse läbipaistvuse, nähtavuse ja ühiskondliku mõju suurendamiseks.

Selleks viiakse seltsi eestvedajatele läbi koolitused, mille tulemusena paranenevad nende suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialased oskused ning teadlikkus infotehnoloogia ja suhtlusvõrgustike kasutuse võimalustest vabaühenduse tegevuses. Asjatundjate juhendamisel koostatakse liikmete osalusel kommunikatsiooniplaan aastaks 2014, mida järgnevalt uuendatakse igaks kalendriaastaks.

Tegevused projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks

Aeg (kuu täpsusega)

Tegevus

Tegevuse sisu kirjeldus

Tegevuse vajalikkuse põhjendus

01.04.2013 – 31.03.2014

Projekti üldine juhtimine

Vastutab projekti ülesannete tähtaegse ja erialaliselt õige läbiviimise ja aruandluse eest. Projektijuht plaanib, ohjab ja kontrollib projektigrupi tööd nii sisulisest, personaalsest, tähtajalisest kui ka eelarvelisest aspektist. Kaasab sidusrühmad.

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks, projektieesmärkide saavutamiseks.

01.04.2013 – 31.03.2014

Projekti raamatupidamine

Korraldab toetuse kasutamise perioodil jooksvalt toetuse kasutamise finantsarvestust ja -aruandlust, mille kaudu on võimalik dokumentidega tõendada tegevuste toimumist kavandatud ajal ja mahus ning toetuse kasutamist vastavalt eelarvele.

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks.

01.04.2013 – 31.03.2014

Jooksvad töökoosolekud (12) igas kalendrikuus projektiperioodil.

Käivituskoosolekul aprillis 2013 selgitatakse projekti eesmärke, tähtaegu, ülesannete sisu, piiranguid jms. Samuti tutvustatakse kõiki projektis osalejaid omavahel ja määratakse esimesed ülesanded ning nende täitmise tähtajad.

Jooksvatel töökoosolekutel käsitletakse töökorraldust, koolituste kokkuvõtteid, ülesandeid, informeerimist, projekti käiku, valmistatakse ette kommunikatsiooniplaani eelnõud jms, osaleb kommunikatsioonispetsialist arutelu juhendajana.

Märtsis 2014 kinnitatakse kommunikatsiooniplaan ja projekti sisuaruanne, esitatakse üldkoosolekule tutvustamiseks, plaanitakse jätkutegevusi.

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks, projekti eesmärkide saavutamiseks.

Märts 2013

Jätkub jooksvalt projekti-perioodil ja selle lõppedes järeltegevusi kajastades

Veebilehel projektiinfo kajastamine

Avalikustaks oma veebilehel KÜSK toetatud projekti nimi, eesmärgid, toetussumma ning info olulisemate tegevuste ja tulemuste kohta ning viidatakse regionaalministri valitsemisalale ja KÜSKile kui toetuse andjale.

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks, projekti eesmärkide saavutamiseks.

Mai-juuni 2013

Arvutikoolitus eestvedajatele

5 koolituspäeva (üks koolituspäev = 6 akadeemilist tundi + kohvipausid) 15 osalejale,

2 lektorit – arvutiõpetajat + kommunikatsioonispetsialist arutelu juhendajana

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks, projekti eesmärkide saavutamiseks.

August –september 2013

Suhtekorraldus- ja kommunikatsiooni-alaste oskuste arendamise teemaline koolituspäev

1 koolituspäev suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste arendamise teemal (üks koolituspäev = 6 akadeemilist tundi + kohvipausid)

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks, projekti eesmärkide saavutamiseks.

Oktoober 2013

Vahearuande koostamine

Kirjeldatakse KÜSK etteantud vormidel tulemusteni jõudmist ja tehakse vajadusel korrektuure projekti plaanidesse.

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks.

September 2013-veebruar 2014

Kommunikatsi-ooniplaani koostamine, arutelu, liikmete juhendamine

Arutelud suhtluskultuuri ühiste aluste kujundamiseks ja rakendamiseks kaasaval meetodil, sisekommunikatsiooni süsteemi loomiseks

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks, projekti eesmärkide saavutamiseks.

Veebruar 2014

Projekti lõpetamine, kommunikat-siooniplaani tutvustamine

Avalik üritus projektitulemuste tutvustamiseks

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks, projekti eesmärkide saavutamiseks.

Märts 2014

Lõpparuande ettevalmistamine

Sisulise ja kuluaruande koostamine, dokumentatsiooni korrastamine, arhiveerimiseks ettevalmistamine

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks.

Kahe aasta möödumisel pärast projekti abikõlblikkuse perioodi tähtaja lõppemist

Projekti elluviimisjärgne aruanne

Esitatakse aruanne projekti tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse kohta peale projektiperioodi lõppemist

Konkursi tingimuste ja toetuslepingus sätestatud kohustuste täitmiseks.