Eesmärgid

Meie seltsi tegevuse eesmärgid on : 

– säilitada kodukandi naisliikumise traditsioone arendada halastusliikumist ja tõsta ausse naiste väärikus;

– edendada talu- ja kodukultuuri;

– väärtustada haridust ja tõsta igakülgselt seltsi liikmete ja piirkonna elanike teadlikkust korraldades kursusi, loenguid, näitusi jm üritusi;

– aidata lahendada vanurite, puuetega isikute, vähekindlustatud ja paljulapseliste perede probleeme igapäeva eluga toimetulekul ja vaba aja sisustamisel;

– korralda suhtlemist  ja kontaktide loomist  teiste kodanikeühendustega nii kodu- kui ka välismaal;

– tõsta teadlikkust sotsiaalse, vaimse ja kehalise võimekuse säilitamiseks;

– teha koostööd piirkonna omavalitsustega.